Napomene

Podaci u katalozima i na planovima imaju isključivo informativni karakter.

Fotografije, planovi i animacije koje se pojavljuju u katalozima i na stranicama prodaje stanova samo su orijentacioni primeri bazirani na originalnim projektima i nemaju ugovorni karakter.

Nameštaj i oprema u stanovima, koji su predstavljeni na planovima i animacijama, služe samo kao ilustracija mogućeg opremanja stana i nisu uključeni u cenu istog.

Gemax zadržava pravo da po potrebi izvrši određene modifikacije i upotrebi nove materijale.