Politika zaštite životne sredine

Kompanija Gemax opredeljena je da pri realizaciji svojih poslovnih aktivnosti vodi brigu o uticajima na životnu sredinu i da neprekidno unapređuje menadžment zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14000.

Ovakvom Politikom zaštite životne sredine mi činimo da se obezbedi:

 • praćenje i primena zakonske regulative i drugih zahteva dobre građevinske prakse u oblasti zaštite životne sredine
 • identifikovanje svih aspekata životne sredine a posebnu pažnju usmeriti na značajne aspekte u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine
 • ušteda resursa i energije kroz korišćenje obnovljivih i recikliranih resursa
 • izgradnja svesti kod svih zaposlenih, isporučioca i podugovarača o uticajima na životnu sredinu i pravilnom postupanju sa opasnim materijama
 • preventivno delovanje u cilju sprečavanja ekoloških incidenata i organizovano delovanje u slučaju vanrednih pojava
 • stalno informisanje svih zainteresovanih strana o učinku sistema zaštite životne sredine.

Politika zaštite životne sredine u kompaniji Gemax primenjuje se kroz sledeće opšte ciljeve zaštite životne sredine:

 • sačuvati lidersku poziciju u izgradnji objekata vodeći računa o njihovoj energetskoj efikasnosti
 • primena savremenih i ekološki čistih tehnologija u proizvodnji građevinskih materijala i izgradnji objekata
 • ušteda resursa i energije, smanjenje upotrebe štetnih materija i količine štetnih otpada
 • upravljanje otpadom kroz pravilno prikupljanje, skladištenje i tretman svih vrsta otpada
 • stalna obuka u primeni opasnih materijala i pravovremenom suzbijanju ekoloških katastrofa
 • merenje i praćenje uticaja na životnu sredinu
 • povećanje zadovoljstva zainteresovanih strana kroz društveno odgovorno poslovanje i međusobnu komunikaciju

Kao direktor ove kompanije, obavezujem se da ću poštovati sadržaj Politike o zaštiti životne sredine i obezbediti uspešnu realizaciju svih naših strategija i ciljeva.

Đorđo Antelj
Direktor